İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Han Spaces Teknoloji Geliştirme ve Yön. Dan. Org. ve İth. İhr. A.Ş. ve Alkaş Alışveriş Merkezleri Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. (“Şirketler”) tarafından işletilen www.resetworkspace.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Şirketlerimizin önde gelen ilkelerindendir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumluları olan ve “Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No: 24/16-17 Beşiktaş/İstanbul” adreslerinde yer alan Şirketlerimiz nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 İnternet sitemizi ziyaret etmeniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, Re-Set projesinin yürütülmesi, Şirketler tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamındaki gelişmelerden, projelerden haberdar edilmeniniz için kullanılmak üzere Şirketler tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri gibi), kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel verileriniz, Şirketler tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla veya internet sitemiz üzerinde bulunan formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilmiş olan işleme amaçlarından:

  • 5/2 (a) tabi olduğumuz kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • 5/2 (ç) hükmü uyarınca hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
  • 5/2 (e) hükmü uyarınca hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • 5/2 (f) hükmü uyarınca Şirketlerimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebepleri uyarınca işlenebilmektedir.

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketlerimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak kullanabilirsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No: 24/16-17 Beşiktaş/İstanbul”  adresine gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketlerimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketlerimiz, talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketlerimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.