BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumluları olan, “Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No: 24/16 Beşiktaş/İstanbul” adresinde yer alan Alkaş Alışveriş Merkezleri Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. ve “Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24/17 Beşiktaş/İstanbul” adresinde yer alan Han Spaces Teknoloji Geliştirme ve Yön. Dan. Org. ve İth. İhr. A.Ş.’ye  (“Şirketler”) yazılı olarak başvurarak bilgi edinme, ihlal bildirme ve aşağıda sayılan haklarınızı kullanma imkanınız bulunmaktadır.

 1. AMAÇ

İşbu başvuru formu ile kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
 5. e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. f) Kanun’un 7. maddesi ile Tüzük’ün 17. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) İşlemenin sınırlandırılmasını isteme,

 1. i) Biçimlendirilmiş, genel olarak kullanılan makine tarafından okunabilen bir formatta talep etme,
 2. j) Kanun’a, Tüzük’e ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 3. h) Marka sahipliği, eser sahipliği gibi fikri mülkiyet haklarınızdan doğan ihlallere ilişkin talepte bulunma haklarına sahipsiniz.
 4. BAŞVURU SÜRECİ

Şirketlerimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketlerimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Başvurunun Şirketlerimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

 • BAŞVURUNUN İÇERİĞİ

Tarafınızca verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Şirketlerimiz işbu form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Şirketlerimiz, veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (örn. nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 1. İSTİSNAİ HALLER

Öte yandan aşağıda belirtilen hallerin ilgili mevzuat kapsamında olmaması sebebiyle bu konulara ilişkin talep yöneltme hakkı doğmayacaktır:

 1. a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır:

 1. a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. c) Kişisel veri işlemenin Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 5. BAŞVURU YÖNTEMİ

Yukarıdaki bilgileri ışığında Şirketlerimizin Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No: 24/16 -17 Beşiktaş/İstanbul adresinde yer alan merkezine göndereceğiniz iadeli taahhütlü mektup veya şahsen ibraz edeceğiniz form ile başvurabilirsiniz.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:   Cep Telefonu:
E-posta adresi:   Ev Telefonu:
 

Adres:

 

 

 

 • TALEP VE İSTEKLER
Mevcut Konumunuz
Çalışan

Eski Çalışan

Danışman

 

Ziyaretçi

Diğer:

 

Şirketlerimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birimimiz:

 

 

Talepleriniz
1 Şirketlerimiz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?  
2 Kişisel verilerimin işlenme faaliyetleri nelerdir?  
3 Kişisel verilerimin işlenme amacı nedir?  
4 Kişisel verilerim yurt içinde veya dışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu?  
5 Kişisel verilerime ilişkin aşağıda belirttiğim şekilde düzeltme talebim bulunmaktadır.

(Bu talebinizi düzeltme talebinizin olduğu bilgileri açıkça belirterek ve doğru veya tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ibraz ederek yöneltmeniz gerekmektedir.)

 
6 Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin silme talebim bulunmaktadır.

(Sebebinin belirtilmesi gerekmektedir.)

 
7 Aşağıda belirttiğim kişisel verilerime ilişkin anonimleştirme talebim bulunmaktadır.

(Sebebinin belirtilmesi gerekmektedir.)

 
8 Düzeltme ve/veya silme talebimin aşağıda belirtilen kişilere bildirilmesi talebim bulunmaktadır.  
9 Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme talebim bulunmaktadır.

(Talebin hangi verilere ilişkin olduğunun, sebebinin ve olası aleyhe sonucun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.)

 
10 İşlemenin sınırlandırılması talebim bulunmaktadır.

(Talebin hangi verilere ilişkin olduğunun, sebebinin ve sınırlandırma kapsamının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.)

 
11 Nezdinizde bulunan kişisel verilerimin biçimlendirilmiş, genel olarak kullanılan makine tarafından okunabilen bir formatta tarafıma verilmesi talebim bulunmaktadır.

(Bu talep işlenmesi rızaya tabi ve otomatik sistemler ile işlenen veriler için geçerlidir.)

 
12 Kişisel verilerimin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle oluşan zararımın giderilmesi talebim bulunmaktadır.

(Zararın gerekçeli ve belgeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.)

 
13 Fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin talebim bulunmaktadır.  
AÇIKLAMALAR:

 

 

 

 

 

 

Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi
€ Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
€ Yukarıda belirtmiş olduğum E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
€ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İlgili Kişi

Ad-Soyad

Tarih- İmza